NÅGRA VIKTIGA TESER


- Trots att socialismen helt misslyckats som ekonomiskt system, överskuggas kanske ändå dess brister i det avseendet av dess samhällsmål och etik. Dess beundrade ideologiska mål t ex ”åt var och en efter hans behov; från var och en efter hans förmåga” kan beskrivas som klart oetiskt, i strid med individuella rättigheter och omöjligt att genomföra i en demokrati.

Målet är – omedelbart man genomför det mera konsekvent - ett gott recept för ett totalitärt samhälle och är då inte bara en utopi utan en - föraktlig utopi.

***

- Dagens välfärdsstat - StatsVälfärdsStaten (SVS) - har nu så stora brister, att den bör ersättas av ett betydligt bättre samhällsbygge, som kallas den Civila VälfärdsStaten (CVS).  SVS och CVS är de två principiellt mest intressanta skilda alternativen för en demokratisk stat. Några viktiga skäl nämns nedan.

***

- Den enskilda människan har skadats och skadas idag på många sätt av samhällets politik t ex den lågpresterande skolan, som skadar barn och ungdomar genom för låga krav, dålig arbetsmiljö och brister i undervisningen; det leder till svårigheter för dem att senare genomföra sin yrkesutbildning och nå bra arbeten och realisera sina inkomst- och livsmål.

Politisk Korrekthet plågar mängder av svenskar och skadar djupt yttrandefriheten i många dimensioner (och därmed självfallet demokratin). Vi upplever många negativa konsekvenser av den skadliga invandringspolitiken, som betraktas såsom extrem av övriga Europa. Genom sina beslut har svenska regeringar bl a orsakat en sådan nedgång i svenskars livskvalitet - och speciellt kvinnors och flickors – som inte hänt på hundratals år. Att svenskar krävs bära på en av världens högsta skattebördor har många skadliga konsekvenser osv osv.

***

- Skötseln historiskt av den svenska ekonomin, där socialdemokratins fördomar mot marknadssystemet och önskan att hålla stora sektorer socialiserade har minskat utvecklingskraften i Sverige och sänkt tillväxten, som högst sannolikt blivit klart sämre jämfört med vad borgerliga regeringar skulle uppnått. Särskilt den politiska radikaliseringen och misstagen under 70-talet med en stor tillväxt av regleringar och den offentliga sektorn, sänkte ökningstakten för BNP.

Myten om socialdemokratins betydelse för svensk välfärd bygger inte främst på verkligheten utan på långvarig indoktrinering av befolkningen.

***

- Den socialdemokratiske statsministern (1969-76, 82-86) Olof Palmes politik orsakade stora protester och delade Sverige på ett osedvanligt sätt. Han var – innan det vedervärdiga mordet - den mest avskydde politikern i landet bland borgerliga väljare; en position, som Reinfeldt troligen kommer att ta över, när konsekvenserna av hans politik får fullt genomslag.

***

 - Kulturmarxismen med dess starka beroende av postmodernism kunde efter murens fall få ett snabbt genomslag i de moderna välfärdsstaterna bl a genom att förstatligande av ländernas ekonomier inte prioriterades. Istället för traditionell ekonomisk marxism infördes metoderna extrem identitetspolitik på många områden och Politisk Korrekthet, vilket medförde, att media och den starka vänstern i Europa lätt föll för denna nya version av marxismen. Även borgerliga partier influerades -och ibland starkt.

***

- Den sedan många decennier pågående indoktrineringen av svenska medborgare från förskolan till servicehemmet måste upphöra. Överdrifter, osanningar och kollektivism i skolan och dess läroböcker, vänstervridningen i många ämnen på universitet och högskolor, kulturmarxismen i media, kravet – i praktiken - på Politisk Korrekthet i offentlig administration och av denna stöttad verksamhet osv måste avslutas.

***

- Privata system inom bestämda ramar (på vissa områden med krav på miniminivåer för individer), och i kombination med speciell beskattning till förmån för dem, som inte klarar av att själva bekosta sitt uppehälle och sina försäkringar, är överlägsna - och billigare. De kollektiva offentliga system, som ska ersättas, är vanligen gammalmodiga, ineffektiva, betungande och med en katastrofalt låg individuell valfrihet. Vad, som ev. syntes nödvändigt vid deras tillkomst, är inte längre det.

I boken diskuteras politiska riktlinjer på ett antal viktiga områden och för finansieringen av offentlig verksamhet. På ett antal områden ska det offentliga så småningom inte driva eller finansiera verksamhet, utan all aktivitet bestäms där av privata medborgare.

***

- Övergången till CVS och förekomsten av parallella system kommer att vara en lång tid. Regeringar kommer att stimulera och följa olika områden för att få goda marknadslösningar, och stötta sektorer, där sådana tar tid att framkomma. Ingen medborgare kommer att lämnas ensam i den Civila VälfärdsStaten.

***

- Vänsterns dominans över samhällets värderingssektorer är ett fundamentalt hot mot svenskarnas rätt att få en korrekt verklighetsbild och god kunskap samt därmed också för landets politiska utveckling. Beträffande några oerhört viktiga områden finns i Sverige t ex inte längre en fri press i traditionell mening (inkl radio/TV). Reformer föreslås, vilka garanterar politisk neutralitet hos offentliga institutioner och eliminerar vänsterns hegemoni gällande bl a media, skola och högre utbildning. Finansieringen av kultursektorn, NGOs etc reformeras.

***

- Uppgiften att vara politiker har olyckligtvis professionaliserats, och avståndet till väljarna har idag ökat alltför mycket.

Politikeryrket kan inte ses som en vanlig livskarriär, vilket ju leder till etablissemangstänkande och enhetspartiagerande hos politikerna. En persons riksdagskarriär bör tidsbegränsas och offentliga regler och statligt stöd av olika slag bör utformas för att tvinga fram ett större beroende av politikerna till deras väljare.

***

- En invandringspolitik, som enbart bygger på Sveriges intressen och behov, beskrivs kortfattat. Nationalitetsprincipen dvs att nationer bestämmer över de områden ett folk besitter, är en fundamental och god princip. Medborgarna inom en stat bestämmer helt över villkoren för medborgarskap och vilka personer, som får invandra (med vissa undantag pga EU-regler).

Viktiga principer för immigration är:
   - All invandring ska vara klart förenlig med Sveriges intressen.

   - Alla invandrares åsikter ska vara förenliga med frihet, demokrati och mänskliga rättigheter. Sanningsenligheten gällande deklarerade åsikter kontrolleras genom en obligatorisk psykologisk utvärdering. Invandrarna ska ha värderingar som gör, att de inte under några som helst förutsebara omständigheter kan bli farliga i framtiden för Sverige.

  - En invandrare ska vara nyttig för Sverige på det viset, att denne bör ha en utbildning, yrkeskunskap och erfarenheter, som det finns ett klart och uttryckt behov av, och som inte lika bra kan fyllas inom landet. Invandrare (bortsett från entreprenörer) bör därför - logiskt sett - vara bättre utbildade än den genomsnittlige svensken.

   - Människor, som söker invandra till Sverige, ska inte ha samma ekonomiska rättigheter som medborgare i Sverige utan de har före medborgarskapet ett mycket begränsat stöd.

Många regler t ex gällande anhöriginvandring mm reformeras kraftigt liksom asylinstitutet. En utförlig lojalitetsförklaring till Sverige med klara konsekvenser, om brott mot denna sker, ska krävas av alla.

Skärpta villkor för medborgarskap bör införas. Bl a kan villkor gällande potentiella nya medborgarens framtida beteende infogas.

***

- De etablerade partierna har låtit en obevisad hypotes om global uppvärmning påverka lagar och regler inom Sverige samt att kräva skatter av medborgarna. Drivkraften bakom hypotesen är nu inte vetenskap eller ens miljön, utan målet är att med dess hjälp åstadkomma ekonomiskt stöd till utvecklingsländer från västländer och skapa instrument för ökad kontroll över ekonomier för politiker.

***

 - Man har låtit Sverige snabbt dras in i en långtgående europeisk integration, som folkmajoriteten säkerligen inte godkänt, om folket direkt tillfrågats dvs man har utnyttjat det parlamentariska systemet för att hindra att folkets åsikter i en fråga – viktigare än euron - kommer fram.

Troligen händer då i framtiden just det, som undveks 2003 genom folkomröstningen. Etablissemangets försök att det året införa euron, skulle - om förslaget godkänts - skadat svenska folket ordentligt. Några år senare upptäckte alla, att regeringens och de stora partiernas åsikter om fördelarna med euron i ett antal avseenden varit rent felaktiga, och att etablissemangets förslag varit till förfång vårt land, om det genomförts.

Generellt har sättet att utvidga EU utöver ett frihandelsområde varit förödande för Europatanken.

 

Upp till INNEHÅLLSFÖRTECKNING